Ochrona danych - RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określane jako „RODO”.

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą Informacyjną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALEASYSTENT Sp. z o.o., ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, KRS 0000851194, REGON 386580113, NIP 5272931749
 2. Firma ALEASYSTENT powołała Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w punkcie kontaktowym przy ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa lub pod adresem mailowym; snajper@snajper.net.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:

– usług świadczonych przez ALEASYSTENT na podstawie zaakceptowanego regulaminu w serwisie Snajper.net oraz związanych z nią usług; w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń, księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich przechowywania, archiwizowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego,

a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody w celach:

– marketingowych, tj. otrzymywania materiałów reklamowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Operatora za pośrednictwem poczty e-mail (informacji handlowych),

– marketingu bezpośredniego, tj. przedstawiana ofert produktów/usług własnych celem ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem oraz wykonywanie połączeń telefonicznych.

 1. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi realizację usługi.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ALEASYSTENT np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak np.

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki),

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

 1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie 6 ust 1 pkt. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w określonych przypadkach:

– przez okres 12 miesięcy zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 74, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji.

– przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, zgodnie z Ustawą  o Rachunkowości art.74, dokumenty księgowe tj. faktury sprzedaży i zakupu, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe;

– przez 10 lat w przypadku roszczeń.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   

 KONTAKT:

snajper@snajper.net

Zobacz także:
Poprzedni artykuł
Inne informacje o Snajper.net