Polityka prywatności


Postanowieniaogólne

AdministratoremTwoich danych osobowych pozyskanych w serwisie [snajper.net](„Serwis”)jest ALEASYSTENT Sp. z o.o.KRS 0000851194, REGON 386580113, NIP 5272931749, ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa (mazowieckie).

Wewszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danychosobowych możesz skontaktować się z nami dzwoniąc pod numertelefonu +48794907230,pod adresem e-mail iod@czater.pl,pisemnie na adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa (mazowieckie).

Przetwarzaniedanych osobowych

PrzetwarzamyTwoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwemwłaściwych formularzy dostępnych w Serwisie i w zakresie z nichwynikającym, w celu:

Podaniedanych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobąumowy w zwiazku z rejestracją w Serwisie lub skorzystaniem z usługiz jego wykorzystaniem, realizacji Twojej prośby o kontakt lubotrzymywanie materiałów marketingowych. W każdej chwiliprzysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie niewpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdyją posiadaliśmy.

Ponadto,przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaTwoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionegointeresu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje daneosobowe, chyba że będziemy stanie wykazać, że w stosunku do tychdanych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, któresą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub danebędą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obronyroszczeń.

TwojePrawa

Każdaosoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo dostępu do swoichdanych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia,ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wtym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a takżeich przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonejnam zgody lub w celu realizacji zawartej z tą osobą umowy.

Wcelu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z namipodnumeremtelefonu +48794907230,pod adresem e-mail iod@czater.pl,pisemnie na adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa (mazowieckie).

Jeślimasz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowychprzez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organunadzorczego.

Odbiorcydanych

Nieudostępniamy podmiotom trzecim danych zebranych za pośrednictwemSerwisu, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którymmożemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Serwisu,świadczenia usług związanych prowadzeniem rozliczeń podatkowychlub związanych z innymi dostawcom usług księgowych, prawnych,doradczych lub z zakresu rozwiązań IT. Dane osobowe mogą byćrównież udostępnione nabywcy praw do Serwisu.

Bezpieczeństwo

WSerwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziomochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisuspełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

PlikiCookies

Podczasprzeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody orazkonfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniukońcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą(naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy ozapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookieoraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookiesto małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputerapodczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają oneinformacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnychdanych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowaniaurządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Wplikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje oużytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniukomfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji ipoprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampaniireklamowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies”mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonychfunkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposóbuniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jakoużytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestaćdostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plikówcookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis.Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanejprzeglądarki internetowej.

Możliwejest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, któryzablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranychprzez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawieniatakie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu,które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami PrawaTelekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plikówcookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające nainstalację plików cookies na komputerze.

Postanowieniakońcowe

NiniejszaPolityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo dozmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względuna zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobufunkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawszeznajduje się w Serwisie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się wSerwisie, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzezprzeslanie informacji pocztą elektroniczną.

Jeżeliktórekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane namocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałepostanowienia Polityki pozostają w mocy.

PolitykaPrywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisamiprawa polskiego.

Zobacz także:
Następny artykuł
Polityka cookies